Aalscholver
Aasgier
Alk
Alpenkauw
Arendbuizerd
Audouins meeuw
Baardgrasmus
Baardman
Balkankwikstaart
Balkansperwer
Barmsijs
Beflijster
Bergeend
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe ekster
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Blauwe rotslijster
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte kraai
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomleeuwerik
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine kiekendief
Bruinkeelortolaan
Buizerd
Cettis zanger
Cirlgors
Dodaars
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Dwergaalscholver
Dwergarend
Dwerggors
Dwergmeeuw
Dwergooruil
Eidereend
Engelse gele kwikstaart
Europese kanarieFitis
Flamingo
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
 
Grauwe vliegenvanger
Grijze gors
Grijze wouw
Groene specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Aalscholver
Grote bonte specht
Grote burgemeester
Grote canadese gans
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet
Grote lijster
Grote stern
Grote trap
Grote zaagbek
Grote zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Holenduif
Hop
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
Hybride Grauwe gans x Grote canadese gans
Hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw
Hybride Sneeuwgans x Brandgans
Ibersiche klapekster
Iberische tjiftjaf
IJseend
IJsvogel
Indische gans
Izabeltapuit
Jan van gent

Kalanderleeuwerik
Kanoetstrandloper

Kauw
Keep
Keizerarend
Kemphaan
Kievit
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kleine klapekster
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kleine rietgans
Kleine strandloper
Kleine torenvalk
Kleine vliegenvanger
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan
Kleine zwartkop
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokardezaagbek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kortteenleeuwerik
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kroeskoppelikaan
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuhls pijlstormvogel
Kuifaalscholver
Kuifduiker
Kuifeend
Kuifkoekoek
Kuifleeuwerik
Kwak
Lannervalk
Lepelaar
Maskerklauwier
Mandarijneend
Meerkoet
Merel
Middelste bonte specht
Middelste jager
Middelste zaagbek
Moerassneeuwhoen
Monniksgier
Morinelplevier
Nachtegaal
Nijlgans
Nonnetje
Notenkraker
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Oostelijke blonde tapuit
Oostelijke vale spotvogel

 

Paapje
Paarse strandloper
Palmtortel
Patrijs
Pestvogel
Pijlstaart
Pimpelmees
Pontische meeuw
Porseleinhoen
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Ralreiger
Ransuil
Regenwulp
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode patrijs
Rode rotslijster
Rode wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Roodhalsgans
Roodkeelduiker
Roodkopklauwier
Roodmus
Rosse franjepoot
Rosse grutto
Rosse stekelstaart
Rotgans
Rotsklever
Rotszwaluw
Rouwkwikstaart
Rouwmees
Roze pelikaan
Rüppells grasmus
Scharrelaar
Scholekster
Schreeuwarend
Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Sneeuwgors
Snor
Spaanse keizerarend
Spaanse mus
Sperwer
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Steppearend
Steppebuizerd
Steppekiekendief
Strandplevier
Tafeleend
Tapuit
Temmincksstrandloper
Tjiftjaf
Toendra rietgans
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse tortel

Vale gier
Veldleeuwerik
Velduil
Vink
Visarend
Visdief
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Waterspreeuw
Wespendief
Westelijke blonde tapuit
Wilde zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witkopgors
Witoogeend
Witte Kwikstaart
Witvleugelstern
Witwangstern
Woudaap
Wulp
Yelkouan Pijlstormvogel
Zanglijster
Zeearend
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
Zwartbuik waterspreeuw
Zwarte Ibis
Zwarte kraai
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter
Zwarte spreeuw
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwarte zeeëend
 
Zwarte Zeekoet
Zwartkop
Zwartkopgors